مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Lenoos Website 99.59 % HTTP 2437.21 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1690.83 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2085.26 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2002.47 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1957.21 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2220.61 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3197.55 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.45%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2697.22 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2058.45 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2608.77 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2495.72 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.18%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2669.97 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2334.19 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2442.84 ms
OPERATIONAL Lenoos Platform 99.32 % HTTP 3559.79 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3600 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4491.02 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4465.87 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4851.12 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4405.84 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4572.16 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.02%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4689.87 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.01%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4708.68 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.39%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4718.42 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4644.87 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 98.04%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4300.28 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4446.95 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4484.3 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.